សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតលើមុខជំនាញ “គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីកំណើនប្រកបដោយនិរន្តភាព និង បរិយាបន្ន (Economic Development Policy for Sustainable and Inclusive Growth)” សម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន ៣ រូប

អានបន្ថែម »

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតលើមុខជំនាញ “គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និង ពន្ធ (Finance and Tax Policy)” សម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន ៤រូប

អានបន្ថែម »

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សាលើការត្រួតពិនិត្យលើលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃកញ្ចប់លទ្ធកម្មទី៤ ពង្រីកសមត្ថភាព និង ទំនើបកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ FMIS សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣

អានបន្ថែម »

កិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាព និង ផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

អានបន្ថែម »