ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន របស់វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ