សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតលើមុខជំនាញ “គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និង ពន្ធ (Finance and Tax Policy)” សម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន ៤ រូប