សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតលើមុខជំនាញ “គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីកំណើនប្រកបដោយនិរន្តភាព និង បរិយាបន្ន (Economic Development Policy for Sustainable and Inclusive Growth)” សម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន ៣ រូប