សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍ “Young Leader’s Program” ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ របស់ប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣