លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនជាមន្ត្រីរាជការចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២