វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីចម្ងាយស្តីពី ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល (TOT Implementation)

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២ តាមរយៈកម្មវិធី Zoom Video Conference, វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង សាលារដ្ឋបាលសាធារណៈ (Civil Service College-CSC) ប្រទេសសិង្ហបុរី សហការអនុវត្តវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីចម្ងាយស្តីពី ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល (TOT Implementation) ដែលធ្វើបទបង្ហាញដោយគ្រូបង្គោលក្រុមទី៣ សម្រាប់ថ្ងៃទី ៣ ។