ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ នៃការ​យោគយល់គ្នាស្តីពី​“ការផ្តល់ជំនួយ​​​​បច្ចេក​​ទេសក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រនៅព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​” រវាង ផ្សារមូលបត្រ​កម្ពុជា, និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និង មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលធនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNCDF)

Previous Next ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ នៃការយោគយល់គ្នា​ស្តីពី “ការ​ផ្តល់​ជំនួយបច្ចេកទេស​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​មូលបត្រ​នៅ​​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា”​ រវាងផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា​, និយ័តករ​មូលបត្រ​កម្ពុជា និង មូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៍​មូលធន​របស់​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ (UNCDF) នាល្ងាចថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២, នៅសណ្ឋាគារ សូភីតែលភ្នំពេញ សូគីត្រា មានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពី “ការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា” រវាង ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា, និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និង មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលធនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNCDF) ។ ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់…

Continue Readingពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ នៃការ​យោគយល់គ្នាស្តីពី​“ការផ្តល់ជំនួយ​​​​បច្ចេក​​ទេសក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រនៅព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​” រវាង ផ្សារមូលបត្រ​កម្ពុជា, និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និង មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលធនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNCDF)