ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ស្តី​ពី​ការ​ក​សាង​និង​អភិវឌ្ឍ​សមត្ថ​ភាព ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ដំណាក់កាលទី៣) របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

អនុក្រឹត្យលេខៈ ៧៣ អនក្រ.បក ស្តីពី "ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទ ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃជំរឿនកសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា" ទាញយកឯកសារ ព័ត៌មានថ្មីៗ

Continue Readingផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ស្តី​ពី​ការ​ក​សាង​និង​អភិវឌ្ឍ​សមត្ថ​ភាព ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ដំណាក់កាលទី៣) របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ