ប្រតិទិនឈប់សម្រាករបស់មន្ត្រីរាជការ កម្មករ និយោជិត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤

អនុក្រឹត្យលេខៈ ៧៣ អនក្រ.បក ស្តីពី "ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទ ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃជំរឿនកសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា" ទាញយកឯកសារ ព័ត៌មានថ្មីៗ

Continue Readingប្រតិទិនឈប់សម្រាករបស់មន្ត្រីរាជការ កម្មករ និយោជិត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤