អនុក្រឹតលេខ​ ៦២- អនក្រ.បក ស្តីពីការ​ពង្រីក​វិ​សាល​ភាព​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ផ្នែក​ហា​និ​ភ័យ​ការ​ងារ​និង​ផ្នែក​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ សម្រាប់​បុគ្គល​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័យ​សា​ធា​រ​ណៈ​

អនុក្រឹតលេខ: ៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពីកម្រិតប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធប្រចាំខែនិងកម្រិតប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ទាញយកឯកសារ ព័ត៌មានថ្មីៗ

Continue Readingអនុក្រឹតលេខ​ ៦២- អនក្រ.បក ស្តីពីការ​ពង្រីក​វិ​សាល​ភាព​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ផ្នែក​ហា​និ​ភ័យ​ការ​ងារ​និង​ផ្នែក​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ សម្រាប់​បុគ្គល​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័យ​សា​ធា​រ​ណៈ​