អនុក្រឹតលេខ​៤៧- អនក្រ.បក ស្តីពីពន្ធ​​ប៉ាតង់

អនុក្រឹតលេខ: ៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពីកម្រិតប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធប្រចាំខែនិងកម្រិតប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ទាញយកឯកសារ ព័ត៌មានថ្មីៗ

Continue Readingអនុក្រឹតលេខ​៤៧- អនក្រ.បក ស្តីពីពន្ធ​​ប៉ាតង់

អនុក្រឹតលេខ​៤៨- អនក្រ.បក ស្តីពីកម្រិតប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធប្រចាំខែ​និង​កម្រិត​ប្រាក់​ចំ​ណូល​ជាប់​ពន្ធ​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​

អនុក្រឹតលេខ: ៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពីកម្រិតប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធប្រចាំខែនិងកម្រិតប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ទាញយកឯកសារ ព័ត៌មានថ្មីៗ

Continue Readingអនុក្រឹតលេខ​៤៨- អនក្រ.បក ស្តីពីកម្រិតប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធប្រចាំខែ​និង​កម្រិត​ប្រាក់​ចំ​ណូល​ជាប់​ពន្ធ​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​