កិច្ចប្រជុំត្រួត​ពិ​និត្យ​វឌ្ឍ​​ន​ភាព​នៃ​ការ​អ​នុ​វត្ត​ចក្ខុ​វិ​ស័យ​ក្រ​សួង​ ឆ្នាំ២០៣០

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តចក្ខុវិស័យក្រសួង ឆ្នាំ២០៣០ នារសៀលថ្ងៃទី ១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារតាមដាននិងជំរុញការអនុវត្តចក្ខុវិស័យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០៣០ (ក.ត.ច.) បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តចក្ខុវិស័យក្រសួង ឆ្នាំ២០៣០ ។ កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី តំណាងអង្គភាពក្រោមឱវាទ កសហវ ដែលជាសមាជិក…

Continue Readingកិច្ចប្រជុំត្រួត​ពិ​និត្យ​វឌ្ឍ​​ន​ភាព​នៃ​ការ​អ​នុ​វត្ត​ចក្ខុ​វិ​ស័យ​ក្រ​សួង​ ឆ្នាំ២០៣០

សេក្តីជូនដំណឹង អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ JDS Scholarship 2023

សេចក្តីជូនដំណឹង អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ JDS Scholarship 2023

Continue Readingសេក្តីជូនដំណឹង អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ JDS Scholarship 2023