កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា លើការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព​ការ​ងារ​ប្រចាំ​ត្រីមាសទី ៣ និងទិសដៅ​អនុវត្ត​ការ​ងារ​​បន្ត ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​នៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំត្រីមាសទី ៣ និង ទិសដៅអនុវត្តការងារបន្ត ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នំា ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំត្រីមាសទី ៣ និង ទិសដៅអនុវត្តការងារបន្ត ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣…

Continue Readingកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា លើការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព​ការ​ងារ​ប្រចាំ​ត្រីមាសទី ៣ និងទិសដៅ​អនុវត្ត​ការ​ងារ​​បន្ត ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​នៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣