ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹង ប្រតិភូសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា (JCA) ដែលដឹកនាំដោយលោក Takahashi Fumiaki ប្រធានសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា រួមជាមួយសហការី

Previous Next ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹង ប្រតិភូសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា (JCA) ដែលដឹកនាំដោយលោក Takahashi Fumiaki ប្រធានសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា រួមជាមួយសហការី នារសៀលថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ…

Continue Readingជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹង ប្រតិភូសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា (JCA) ដែលដឹកនាំដោយលោក Takahashi Fumiaki ប្រធានសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា រួមជាមួយសហការី

ពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “នីតិវិធីនៃការរៀបចំថវិកាសមិទ្ធកម្ម” ជូនមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារថវិកា របស់មន្ទីរសុខាភិបាល និង ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ នៃរដ្ឋបាលខេត្តចំនួន ៧

Previous Next ពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “នីតិវិធីនៃការរៀបចំថវិកាសមិទ្ធកម្ម” ជូនមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារថវិកា របស់មន្ទីរសុខាភិបាល និង ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ នៃរដ្ឋបាលខេត្តចំនួន ៧ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ នៅសណ្ឋាគារ លី ជឺ ខេត្តក្រចេះ, វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បន្តសហការជាមួយអង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅកម្ពុជា (Unicef Cambodia) បានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី…

Continue Readingពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “នីតិវិធីនៃការរៀបចំថវិកាសមិទ្ធកម្ម” ជូនមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារថវិកា របស់មន្ទីរសុខាភិបាល និង ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ នៃរដ្ឋបាលខេត្តចំនួន ៧

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើឯកសារទស្សនាទាននៃសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់នីតិកាលថ្មីនៃរដ្ឋសភា និង សេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២២-២០៣០

Previous Next កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើឯកសារទស្សនាទាននៃសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់នីតិកាលថ្មីនៃរដ្ឋសភា និង សេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២២-២០៣០ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំរៀបចំ គោលនយោបាយ និង យុទ្ធសាស្ត្រ រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី ៧ នៃរដ្ឋសភា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើឯកសារទស្សនាទាននៃសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់នីតិកាលថ្មីនៃរដ្ឋសភា និង សេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ…

Continue Readingកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើឯកសារទស្សនាទាននៃសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់នីតិកាលថ្មីនៃរដ្ឋសភា និង សេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២២-២០៣០