វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រចាំនៅតំបន់ សិង្ហបុរី (IMF-STI)

វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរាជការ នៃ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អគ្គាធិការដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងអស់ ឱ្យបានជ្រាបថា នាឆ្នាំ ២០២៤ ខាងមុខនេះ វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រចាំនៅតំបន់ សិង្ហបុរី (IMF-STI)គ្រោងនឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោយផ្តោតលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសសិង្ហបុរី តាមកាលបរិច្ឆេទដូចខាងក្រោម៖