ប្រកាស ស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តស្តង់ដាគណនេយ្យសាធារណៈកម្ពុជា លេខ ៩ ស្តីពីចំណូលពីប្រតិបត្តិការដោះដូរ និង លេខ២៣ ស្តីពីចំណូលពីប្រតិបត្តិការមិនដោះដូរ

ស្តង់ដាគណនេយ្យសាធារណៈកម្ពុជា លេខ ៩ ស្តីពីចំណូលពីប្រតិបត្តិការដោះដូរ

ស្តង់ដាគណនេយ្យសាធារណៈកម្ពុជា លេខ ២៣ ស្តីពីចំណូលពីប្រតិបត្តិការមិនដោះដូរ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកឧត្តម​បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខា​ធិការ បាន​ទទួល​ជួប លោក Huang Xing​long ម្ចាស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ CFOCN និងជា​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​ក្រុមហ៊ុន​មេ Hyal​Route Group, លោក Luo Gang អនុ​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​មេ Hyal​Route និង លោក He Le​ping ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាលក្រុមហ៊ុន CFOCN