ទំនាក់ទំនង

EFI-500x450

ទំនាក់ទំនងមកកាន់វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

(+855) 23 885 855

efi@mef.gov.kh

www.efi.mef.gov.kh

ច័ន្ទ-សុក្រ ព្រឹកៈ ៧ៈ០០-១១ៈ៣០ រសៀលៈ ២ៈ០០-៥ៈ៣០

ផ្លូវលេខ ១៣៤ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ