22

Sep, 2018

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងប្រជែងចូលបំរេីការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

By: | Tags: | Comments: 0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងប្រជែងចូលបំរេីការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
=======================================
MEF467_Page_001 MEF467_Page_002 MEF467_Page_003 MEF467_Page_004 MEF467_Page_005 MEF467_Page_006 MEF467_Page_007 MEF467_Page_008 MEF467_Page_009 MEF467_Page_010 MEF467_Page_011 MEF467_Page_012 MEF467_Page_013 MEF467_Page_014 MEF467_Page_015 MEF467_Page_016 MEF467_Page_017 MEF467_Page_018 MEF467_Page_019 MEF467_Page_020 MEF467_Page_021 MEF467_Page_022 MEF467_Page_023 MEF467_Page_024 MEF467_Page_025 MEF467_Page_026 MEF467_Page_027 MEF467_Page_028 MEF467_Page_029 MEF467_Page_030 MEF467_Page_031 MEF467_Page_032 MEF467_Page_033 MEF467_Page_034 MEF467_Page_035 MEF467_Page_036 MEF467_Page_037 MEF467_Page_038 MEF467_Page_039 MEF467_Page_040 MEF467_Page_041 MEF467_Page_042 MEF467_Page_043 MEF467_Page_044 MEF467_Page_045 MEF467_Page_046 MEF467_Page_047 MEF467_Page_048 MEF467_Page_049 MEF467_Page_050 MEF467_Page_051 MEF467_Page_052 MEF467_Page_053 MEF467_Page_054 MEF467_Page_055 MEF467_Page_056 MEF467_Page_057 MEF467_Page_058 MEF467_Page_059 MEF467_Page_060 MEF467_Page_061 MEF467_Page_062 MEF467_Page_063 MEF467_Page_064 MEF467_Page_065 MEF467_Page_066 MEF467_Page_067 MEF467_Page_068 MEF467_Page_069 MEF467_Page_070 MEF467_Page_071 MEF467_Page_072 MEF467_Page_073 MEF467_Page_074 MEF467_Page_075 MEF467_Page_076 MEF467_Page_077 MEF467_Page_078 MEF467_Page_079 MEF467_Page_080 MEF467_Page_081 MEF467_Page_082 MEF467_Page_083 MEF467_Page_084 MEF467_Page_085 MEF467_Page_086 MEF467_Page_087 MEF467_Page_088 MEF467_Page_089 MEF467_Page_090 MEF467_Page_091 MEF467_Page_092 MEF467_Page_093 MEF467_Page_094 MEF467_Page_095 MEF467_Page_096 MEF467_Page_097 MEF467_Page_098 MEF467_Page_099 MEF467_Page_100 MEF467_Page_101 MEF467_Page_102 MEF467_Page_103 MEF467_Page_104 MEF467_Page_105 MEF467_Page_106 MEF467_Page_107 MEF467_Page_108 MEF467_Page_109 MEF467_Page_110 MEF467_Page_111 MEF467_Page_112 MEF467_Page_113 MEF467_Page_114 MEF467_Page_115 MEF467_Page_116 MEF467_Page_117 MEF467_Page_118 MEF467_Page_119 MEF467_Page_120 MEF467_Page_121 MEF467_Page_122 MEF467_Page_123 MEF467_Page_124 MEF467_Page_125 MEF467_Page_126 MEF467_Page_127 MEF467_Page_128 MEF467_Page_129 MEF467_Page_130 MEF467_Page_131 MEF467_Page_132 MEF467_Page_133 MEF467_Page_134 MEF467_Page_135 MEF467_Page_136 MEF467_Page_137